facebook

Tenisa   Badmintona   Squasha


REGULAMIN

DEFINICJE
Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z Portalu www.gdzienakorty.pl;
Portal - strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.gdzienakorty.pl wraz z ich integralnymi częściami;
Operator - JJSPORT Jacek Jagodziński, ul.Domaniewska 17/19 lok.133, 02-672 Warszawa, NIP: 5221764098;
Oferta - tekst, zdjęcia, materiały multimedialne oraz odnośniki zewnętrzne, publikowane w Portalu przez Użytkownika;
Obiekt - podmiot świadczący usługi wynajęcia kortu tenisowego;
Umieszczający - osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawiera umowę z Operatorem, obejmującą zamieszczenie na łamach Portalu oferty Obiektu;
Panel Administracyjny - część Portalu, która umożliwia Umieszczającemu wgląd oraz edycję wszystkich wprowadzonych przez Umieszczającego danych;
Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Portalu;

1. WSTĘPNE POSTANOWIENIA
1.1. Portal świadczy Użytkownikom usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.2. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1.3. Korzystając z Portalu, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
1.4. Operator zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zmian, aktualna wersja Regulaminu będzie opublikowana w Portalu. Przed dalszym korzystaniem z Portalu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu. Akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Portalu lub dokonanie opłaty za publikację oferty.. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, winien zaprzestać z korzystania z Portalu. Nowe brzmienie Regulaminu zaczyna obowiązywać od dnia rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.

2. DZIAŁALNOŚĆ PORTALU
2.1. Portal zapewnia platformę internetową przygotowaną do zamieszczania ofert Obiektów, umożliwiając tym samym nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
2.2. Portal nie umieszcza ofert Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu umów pomiędzy osobami korzystającymi z Portalu.
2.3. Oferty Obiektów, zamieszczane przez Użytkowników na stronie internetowej nie są weryfikowane przez Portal pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert publikowanych przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
2.4. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Portal może dokonać usunięcia Oferty, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste.
2.5. Portal gwarantuje że dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie i dostęp do Portalu jednocześnie zastrzegając możliwość wystąpienia okresowych przerw i ograniczeń w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
3.1. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania danych do zalogowania osobom trzecim nie reprezentującym danego Obiektu. 3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje działania podczas korzystania z Portalu i oświadcza, że działa świadomie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym.

4. PUBLIKACJA OFERTY
4.1. W celu dokonania publikacji Oferty konieczne jest podanie danych Użytkownika poprzez odpowiedni formularz. 4.2. Użytkownik ustala hasło i podaje swój adres e-mail. Dane te umożliwiają logowanie w Panelu administracyjnym Portalu. 4.3 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Portal danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub uzupełnionych po dokonanej rejestracji. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Portal. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.4. Zabronione jest zamieszczanie Oferty, która łamie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
4.5. Wprowadzając Ofertę, Umieszczający udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, obejmującej wykorzystywanie treści Oferty zarówno w Portalu, jak również w pozostałych serwisach partnerskich stanowiących część przedsiębiorstwa Operatora oraz serwisach współpracujących. Uprawnienie to obejmuje, w szczególności, przetwarzanie, archiwizowanie, reprodukcję, rozpowszechnianie w całości lub częściowo treści za pośrednictwem sieci Internet, także w celu wykorzystania w urządzeniach mobilnych lub mediach tradycyjnych. Operator może podjąć starania zmierzające do publikowania oferty Obiektu zamieszczonej przez Umieszczającego równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający zamieszczając ofertę Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w jego serwisach partnerskich. Publikacja oferty Obiektów u partnerów nie wiąże się z wymogiem dodatkowych płatności i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców oferty Obiektu.
4.6. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Portalu zawarte w treści Oferty przez Użytkowników są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
4.7. Za publikację Oferty przez pełen okres rozliczeniowy w Portalu Operator pobiera opłatę.
4.8 Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się w dniu zaksięgowania opłaty przez Operatora.

5. UMOWA UŻYTKOWNIKA Z PORTALEM
5.1. Umowa Użytkownika z Portalem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie rozpoczęcia korzystania Użytkownika z usług Portalu.
5.2. Umowa Umieszczającego z Portalem obowiązuje na czas nieokreślony. Dla publikacji Oferty w Portalu przez koniecznie jest jednak opłacenie stosownego abonamentu.
5.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Portalu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wymagalne należności.
5.4. Portal może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny.
5.5. Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza, gdy:
a) Umieszczający nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności;
b) Użytkownik postanowienia niniejszego Regulaminu;
c) Odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Portal nie może dalej oferować swoich usług;
5.6. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Portalu, okres obowiązywania usług wykupionych przez Umieszczającego zostanie przedłużony stosownie do przerwy w dostępie do Portalu. Umieszczający otrzymają drogą elektroniczną raport nt. niedostępności Portalu.

6. WYŁĄCZENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. 6.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Oferty publikowanej przez niego w Portalu i oświadcza, że działa świadomie.
6.3. Użytkownik zwolni Portal z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Portalowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
6.4. Portal zobowiązuje się do wykonywania swego świadczenia z należytą starannością, w ramach świadczonej przez Portal usługi Umieszczający nie uzyskują gwarancji określonych, skonkretyzowanych rezultatów związanych z opublikowaniem oferty Obiektu. W szczególności, korzystanie z usług Portalu nie zapewnia określonej pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz nie gwarantuje korzyści uzyskanych na skutek prowadzonej na łamach Portalu działalności informacyjnej lub reklamowej.

7. CENNIK
7.1. Umieszczający zobowiązani są do uiszczania opłat abonamentowych z tytułu publikacji oferty Obiektu za okres rozliczeniowy z góry.
7.2. Aktualne koszty publikacji w Portalu, jak również koszty świadczonych przez Portal usług dodatkowych są publikowane w panelu klienta oraz w formularzu służącym do publikacji Oferty.
7.3. Portal przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku publikacji w dłuższych okresach czasu lub większej liczby ofert.
7.4. Portal udostępnia również następujące, dodatkowe usługi reklamowe, służące poprawieniu skuteczności zamieszczonej oferty Obiektu:
a) Pozycjonowanie na liście - pozycja Obiektu będzie znajdować się wyżej na liście od pozycji niewyróżnionych. Miejsce na liście podlega stałej zmianie i nie jest gwarantowane.
d) Reklama na stronie głównej - polega na promowaniu Obiektu na stronie głównej Serwisu w dziale ?polecane?.

8. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI
8.1. Operator Portalu oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku VAT.
8.2. Rachunek zostaje wystawiony przez Operatora po dokonaniu opłaty przez Umieszczającego lub istnieje możliwość przesłania rachunku z odroczonym terminem płatności.
8.3. Oryginał rachunku doręczany jest Umieszczającemu na wskazany adres email.
8.4. Dokonując publikacji Oferty, Umieszczający ma możliwość wygenerowania oraz pobrania rachunku pro-forma w formacie PDF. Umieszczający otrzymuje również rachunek pro-forma na kolejny okres abonamentowy wraz z wiadomością elektroniczną przypominającą o zbliżającym się terminie rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego. Rachunek pro-forma nie jest dokumentem księgowym, nie rodzi skutków podatkowych oraz nie stanowi bezwzględnego wezwania do zapłaty.
8.5. W przypadku dokonania nadpłaty na rzecz Operatora, nadpłata zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet przyszłych należności za kolejny okres rozliczeniowy. Nadpłata może zostać zwrócona na wyraźne życzenie wpłacającego.
8.6. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy lub za pomocą płatności on-line (przelewy elektroniczne).
8.7. Przelewy elektroniczne odbywają się za pośrednictwem systemu DotPay dostarczanego przez DotPay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska

9. WIADOMOŚCI I INFORMACJE HANDLOWE
9.1. Użytkownik korzystając z Portalu poprzez dodanie Oferty lub komunikowanie się za pomocą stosownych formularzy kontaktowych, wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych od podmiotów współpracujących z Operatorem, przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9.2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej informując o tym Operatora wysyłając informację o rezygnacji na adres mailowy: info@gdzienakorty.pl.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
10.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Portal są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
10.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: info@gdzienakorty.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja  gdzienakorty.pl". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
10.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Portal zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
10.4. Portal rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
10.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika.

11. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ
11.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 11.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą. W przypadku stwierdzenia takiej nieważności, strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem podobnym, prawnie wiążącym.
11.3. Zawartość Portalu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody gdzienakorty.pl lub w inny sposób wykorzystana lub powielona.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1 Przeglądanie zawartości Portalu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych.
12.2 W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Operator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nr NIP. Operator oświadcza, iż przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
12.3 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje następuje podczas akceptacji niniejszego regulaminu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
12.4 Operator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Portalu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Operator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi. Operator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Operatorowi lepsze dostosowanie Portalu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.
12.5 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych w Panelu Administracyjnym w Portalu. Operator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Operator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia regulaminu Portalu a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
12.6 Użytkownik Portalu może w dowolnym czasie skontaktować się w formie pisemnej z Operatorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Operator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.Najlepsze korty tenisowe, badmintonowe i squashowe w jednym miejscu!